Zakres działania

Zakres działania

Celami Fundacji są:

wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw umożliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne;
udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego, psychoedukacyjnego, edukacyjnego oraz informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym grupom defaworyzowanym;
działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego;
wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;
realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych);
propagowanie korzystania z pomocy ekspertów;
wspieranie dobroczynności i działań pomocowych, realizowanych przez inne podmioty;
wspieranie rozwoju liderów i