Wpływ kultury organizacji na rozwój

Kultura organizacyjna silnie determinuje rozwój, ponieważ system przekonań, wartości i opinii pracowników danego przedsiębiorstwa wpływa na ich postawy i zachowania. Ludzie, tworząc wzorce kulturowe, następnie stosują się do nich, przez co kultura organizacyjna stabilizuje stosunki społeczne i zapewnia uczestnikom organizacji względnie stały punkt oparcia.

Według Wikipedii:

Kultura (z łac. colere: uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie) – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri (uprawa roli). Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: